Vi har följande officiella certifikat:

Vår kvalitetspolicy:
En nöjd kund skall prägla allt arbete inom OJ-gruppen. Företagen skall vara kända för god kvalitet, hög teknisk kompetens, stor flexibilitet och hög leveranssäkerhet. Varje kundkontakt och leverans skall vara en rekommendation för framtida affärer.

Vi ska uppfylla våra intressenters krav, samt arbeta aktivt med ständiga förbättringar.

Vår miljöpolicy:
Företag inom OJ-Gruppen skall bidra till en långsiktig och hållbar utveckling inom miljöområdet i alla led genom tillämpning av livscykelperspektivet. Detta skall ske genom att erbjuda och utveckla produkter och tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan internt och externt.

För att uppnå detta skall fokusering ske på följande områden:

  • Företagen skall öka kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor hos de anställda.
  • Företagen skall arbeta med kontinuerliga förbättringar enligt våra mål och strategier.
  • Företagen skall hushålla med energi och råvaror och minimera spill.
  • Företagen skall arbeta förebyggande med risker/möjligheter för att minska föroreningar.
  • Företagen skall följa gällande miljölagstiftning och andra krav.
  • Företagen skall upprätthålla en dialog med leverantörer, kunder, myndigheter och allmänhet rörande företagens miljöfrågor.